Jaarverslag 2022

Video afspelen

Anne-Marie Schram & Fred Pijls, 
Raad van Bestuur

ggzoostbrabant.nl

 

Samen werken aan kwalitatief goede zorg

In de zorg voor onze cliënten staan we nooit alleen. Naasten hebben natuurlijk een belangrijke rol. 

Maar ook onze netwerkpartners en andere samenwerkingspartners zijn onmisbaar om onze cliënt de juiste zorg te kunnen bieden. 

Daarom zijn we dankbaar dat we ook in 2022 nieuwe en belangrijke samenwerkingsafspraken hebben kunnen maken met verschillende relevante ketenpartners.

SAMEN BOUWEN AAN ZORG
DICHTBIJ IN PROEFTUINEN

Proeftuinen zijn netwerken waar gemeente, woningcorporaties en zorg- en welzijnspartijen sinds 2017 samenwerken om bewoners tegen lagere kosten een betere (positieve) gezondheid te laten ervaren. Met wijk-gebonden financiering, werkt een team van professionals vanuit verschillende organisaties aan individuele begeleiding, dagbesteding en huishoudelijke verzorging. Dat maakt de zorg laagdrempelig, want cliënten hoeven hiervoor geen eigen bijdrage hoeven te betalen en de juiste zorg is, snel dichtbij beschikbaar.

De professionals zetten de inwoner centraal en werken samen zonder onnodige procedures of schotten en hebben de autonomie om te doen wat nodig is. GGZ Oost Brabant is als samenwerkingspartner nauw betrokken bij de proeftuinen. In oktober 2022 besloot de gemeenteraad van Oss tot verlenging van de Proeftuin Ruwaard en tot het aanwijzen van de wijk Noord-West (Ussen) als volgende proeftuin. Inwoners en professionals in deze wijk zijn samen al gestart met voorbereidingen, zodat uiterlijk op 1 januari 2024 de proeftuin van start kan gaan.

SAMEN BOUWEN AAN ZORG DICHTBIJ IN PROEFTUINEN

Proeftuinen zijn netwerken waar gemeente, woningcorporaties en zorg- en welzijnspartijen sinds 2017 samenwerken om bewoners tegen lagere kosten een betere (positieve) gezondheid te laten ervaren. Met wijk-gebonden financiering, werkt een team van professionals vanuit verschillende organisaties aan individuele begeleiding, dagbesteding en huishoudelijke verzorging. Dat maakt de zorg laagdrempelig, want cliënten hoeven hiervoor geen eigen bijdrage hoeven te betalen en de juiste zorg is, snel dichtbij beschikbaar.

De professionals zetten de inwoner centraal en werken samen zonder onnodige procedures of schotten en hebben de autonomie om te doen wat nodig is. GGZ Oost Brabant is als samenwerkingspartner nauw betrokken bij de proeftuinen. In oktober 2022 besloot de gemeenteraad van Oss tot verlenging van de Proeftuin Ruwaard en tot het aanwijzen van de wijk Noord-West (Ussen) als volgende proeftuin. Inwoners en professionals in deze wijk zijn samen al gestart met voorbereidingen, zodat uiterlijk op 1 januari 2024 de proeftuin van start kan gaan.

SAMEN STERK VOOR CLIËNTEN MET EEN (VERSTANDELIJKE) BEPERKING

Mensen met een lichte verstandelijke beperking en psychische of psychiatrische kwetsbaarheid vallen vaak tussen wal en schip. Passende zorg voor deze cliënten vraagt vaak om expertise vanuit van twee verschillende zorgsectoren komt. GGZ Oost Brabant is daarom een strategische samenwerking aangegaan met ORO en Philadelphia, beide zijn organisaties in de verstandelijk gehandicaptenzorg.

Vanuit deze samenwerking is er in 2022 een gezamenlijk integraal zorgaanbod voor 18 cliënten met een (licht) verstandelijke beperking én een psychiatrische kwetsbaarheid op Huize Padua, op locatie Kraanmeer. Na Philadelphia en Oro hebben we ook met zorgorganisatie Dichtbij afgesproken om de krachten te gaan bundelen binnen de ‘healing environment’ van Levendig Landgoed Huize Padua.

SAMEN WERKEN AAN BETERE TOEGANG TOT DE GGZ

De Centrale Voordeur van de zorggroep Oss-Uden is een vernieuwde werkwijze in het doorverwijzen van cliënten naar de specialistische GGZ. Verschillende specialismen maken gezamenlijk een inschatting van de situatie (ofwel: triage). Door dit brede, integrale perspectief wordt bij een nieuwe verwijzing beter beoordeeld welk zorgaanbod het meest passend is voor de cliënt.

Daarnaast werken we met huisartsenkoepel Synchroon op een nieuwe manier samen binnen het Verwijspunt GGZ. De POH’s GGZ (Praktijkondersteuners Huisartsen GGZ) spelen een centrale rol. Na een verwijzing treden zij op als tussenpersoon die de vraag en behoeften van de cliënt, te matchen met het (snel beschikbare) zorgaanbod in het specialistische en regulier GGZ-netwerk. Deze aanpak helpt om de schaarse capaciteit optimaal te kunnen benutten, waardoor de cliënt zo snel mogelijk de juiste hulp krijgt.

SAMEN STERK VOOR CLIËNTEN MET EEN (VERSTANDELIJKE) BEPERKING

Mensen met een lichte verstandelijke beperking en psychische of psychiatrische kwetsbaarheid vallen vaak tussen wal en schip. Passende zorg voor deze cliënten vraagt vaak om expertise vanuit van twee verschillende zorgsectoren komt. GGZ Oost Brabant is daarom een strategische samenwerking aangegaan met ORO en Philadelphia, beide zijn organisaties in de verstandelijk gehandicaptenzorg.

Vanuit deze samenwerking is er in 2022 een gezamenlijk integraal zorgaanbod voor 18 cliënten met een (licht) verstandelijke beperking én een psychiatrische kwetsbaarheid op Huize Padua, op locatie Kraanmeer. Na Philadelphia en Oro hebben we ook met zorgorganisatie Dichtbij afgesproken om de krachten te gaan bundelen binnen de ‘healing environment’ van Levendig Landgoed Huize Padua.

SAMEN WERKEN AAN BETERE TOEGANG TOT DE GGZ

De Centrale Voordeur van de zorggroep Oss-Uden is een vernieuwde werkwijze in het doorverwijzen van cliënten naar de specialistische GGZ. Verschillende specialismen maken gezamenlijk een inschatting van de situatie (ofwel: triage). Door dit brede, integrale perspectief wordt bij een nieuwe verwijzing beter beoordeeld welk zorgaanbod het meest passend is voor de cliënt.

Daarnaast werken we met huisartsenkoepel Synchroon op een nieuwe manier samen binnen het Verwijspunt GGZ. De POH’s GGZ (Praktijkondersteuners Huisartsen GGZ) spelen een centrale rol. Na een verwijzing treden zij op als tussenpersoon die de vraag en behoeften van de cliënt, te matchen met het (snel beschikbare) zorgaanbod in het specialistische en regulier GGZ-netwerk. Deze aanpak helpt om de schaarse capaciteit optimaal te kunnen benutten, waardoor de cliënt zo snel mogelijk de juiste hulp krijgt.

CLIËNTEN HELPEN HUN WEG TE VINDEN

Om kwalitatief goede zorg te kunnen bieden, moeten cliënten, naasten en verwijzers de weg naar GGZ Oost Brabant natuurlijk wel weten te vinden. In 2022 maakten we een laagdrempelige animatie over het pad dat onze cliënten doorlopen, helpt daarbij.
Video afspelen
Video afspelen

BETER VERBONDEN

We vinden het belangrijk dat cliënten, hun naasten en samenwerkingspartners ons goed kunnen bereiken.
Dat is belangrijk voor een optimale ervaring van onze dienstverlening.
Op dit vlak hebben we in 2022 een flinke stap vooruit gemaakt. Vanuit onze doelstelling van servicegerichtheid hebben we onder meer onze (verouderde) telefooncentrales vervangen, en gezorgd dat er technisch meer mogelijkheden zijn voor medewerkers om zelf bereikbaarheid te optimaliseren, bijvoorbeeld met behulp van tijdelijke automatische doorschakeling en door te zorgen dat via centrale afdelingsnummers beschikbare collega’s in teams automatisch binnenkomende gesprekken kunnen opvangen.

SAMEN BOUWEN AAN BETERE ZORG VOOR OUDEREN

De complexiteit van de zorgvraag van ouderen neemt steeds meer toe. Concentratie van kennis en ervaring en het hebben van korte lijnen is belangrijk in de zorg voor deze kwetsbare ouderen. Daarom tekenden GGZ Oost Brabant, Zorgboog en het Elkerliek ziekenhuis in het najaar van 2022 een overeenkomst voor de komst van een geriatrische revalidatieafdeling van de Zorgboog in ’t Warant in Helmond. Op deze locatie is afdeling geriatrie van het ziekenhuis op steenworp afstand en is de expertise van onze kliniek Ouderen in hetzelfde pand beschikbaar. Naar verwachting kunnen cliënten in het najaar van 2023 op deze plek terecht voor gebundelde expertise en kennis en kunde op het gebied van zorg voor ouderen.

DUURZAAMHEID EN DAGBESTEDING OP DE BOERDERIJ

We zijn blij dat met de samenwerking met de Herenboeren Landmeerse Loop. De Herenboeren zullen op de boerderij op Levendig Landgoed Huize Padua duurzaam voedsel gaan produceren. Het gesloten partnerschap tussen de Herenboeren en GGZ Oost Brabant, geeft onze cliënten de zekerheid van de mogelijkheid van dagbesteding vanuit de boerderij.

Zorgexperts in de hoofdrol

Landelijk wordt een tekort verwacht van ruim 100.000 zorgprofessionals in 2030. Om onze goede zorg ook in de toekomst te kunnen blijven bieden, hebben we de zorgprofessionals hard nodig. Het betekent da we vol moeten inzetten op het binden en boeien van onze medewerkers en het aantrekken van nieuwe professionals. Tegelijk moeten we ook moeten kijken naar anders werken, slimmer werken. Zodat we in staat zijn om ook met minder mensen nog steeds die goede zorg te blijven bieden.

AANTREKKELIJK WERKGEVERSCHAP

Om sterker te staan in de concurrentie om goede medewerkers, ontwikkelden we in 2022 een nieuwe, aansprekende aanpak voor arbeidsmarktcommunicatie (een indruk krijg je als je één van de wervingsvideo’s via de link bekijkt). In de werving van nieuwe collega’s spelen interne ambassadeurs een sleutelrol. Bijna verdubbeld in aantal, deelden ongeveer 200 medewerkers enthousiast onze vacatures en andere relevante content via hun eigen social media-accounts. Hierdoor nam in 2022 het bereik van alle berichten fors toe.
Video afspelen

DE ZORG-PROFESSIONALS VAN DE TOEKOMST

Samen sterker op de arbeidsmarkt

Samen sterker op de arbeidsmarkt

GGZ Oost Brabant participeert actief in netwerken waarin zorginstellingen de handen ineen slaan om aantrekkelijke opleidings- en loopbaantrajecten te bieden voor toekomstig zorgverleners. Mooie voorbeelden zijn MaasZorgWerkt en Zorgcampus. Er zijn al tientallen extra opleidingskandidaten via deze netwerken ingestroomd. Daarom heeft GGZ Oost Brabant in 2022 besloten de participatie in deze netwerken ook in de toekomst voort te zetten.

DE ZORG-PROFESSIONALS VAN DE TOEKOMST

Strategisch personeelsontwikkeling

Strategisch personeelsontwikkeling

Om ons voor te bereiden op deze toenemende krapte in personeel, startten we in 2022 met een pilot Strategische Personeelsontwikkeling (SPO). Een goede invulling van SPO helpt teams om wendbaar mee te bewegen ontwikkelingen binnen onze organisatie en in onze omgeving en het biedt onze medewerkers een toekomstperspectief. De SPO-pilot in Huize Padua is een nauwe samenwerking tussen management en de afdeling HR&D. Door bundeling van kennis, kunde en expertise worden concrete oplossingen bedacht voor wat er in teams vandaag, morgen en in de toekomst nodig is. De stappen die gezet worden, sluiten zoveel mogelijk aan bij lopende initiatieven.

MEER ZEGGENSCHAP VOOR VERPLEEGKUNDIGEN

De Verpleegkundige AdviesRaad (VAR) van GGZ Oost Brabant ontwikkelde in 2022 een projectplan om de zeggenschap (en impact) van de verpleegkundigen vergroten. Dit werd ingediend bij het Landelijk Actieplan Zeggenschap en Veerkracht. Dit is een gezamenlijk initiatief van beroeps- en brancheorganisaties in de zorg. Het programma wil de professionele zeggenschap en impact van zorgprofessionals verbeteren. Het ingediende plan werd goedgekeurd en de VAR heeft hiermee een subsidie van € 50.000 voor GGZ Oost Brabant binnengehaald. Zij kunnen nu aan de slag met de verdere uitwerking en uitvoering van het projectplan.

Sociale Innovatie en Digitalisatie

DIGITALISATIE IN DE ZORG

In 2022 werd de digitale poli een vast onderdeel van GGZ Oost Brabant. Inmiddels werken er tien medewerkers die 100% digitale (online) specialistische, multidisciplinaire GGZ zorg leveren. Het klinisch, persoonlijk en sociaal maatschappelijk herstel van de cliënt is de doelstelling. Hiervoor zetten we in 2022 diverse online groepsbehandelingen in: herstelgroepen, schematherapie en groepen voor emotieregulatie, zelfbeeld en interpersoonlijke problemen. Onze digitale poli is in 2022 door zorgverzekeraar VGZ benoemd als een good practice; een voorbeeld van doelmatige zinnige zorg. Ook zijn we door hen genomineerd voor de Samen Voorop-award. Inmiddels zijn er plannen ontstaan om samen met andere complementaire online GGZ aanbieders (zoals verslavingszorg, eetstoornissen) een landelijk dekkend online zorgaanbod creëren. Cliënten kunnen daardoor gebruik kunnen maken van de gezamenlijke expertise van zo’n breed digitaal netwerk.

DIGITALISATIE IN DE ZORG

In 2022 werd de digitale poli een vast onderdeel van GGZ Oost Brabant. Inmiddels werken er tien medewerkers die 100% digitale (online) specialistische, multidisciplinaire GGZ zorg leveren. Het klinisch, persoonlijk en sociaal maatschappelijk herstel van de cliënt is de doelstelling. Hiervoor zetten we in 2022 diverse online groepsbehandelingen in: herstelgroepen, schematherapie en groepen voor emotieregulatie, zelfbeeld en interpersoonlijke problemen. Onze digitale poli is in 2022 door zorgverzekeraar VGZ benoemd als een good practice; een voorbeeld van doelmatige zinnige zorg. Ook zijn we door hen genomineerd voor de Samen Voorop-award. Inmiddels zijn er plannen ontstaan om samen met andere complementaire online GGZ aanbieders (zoals verslavingszorg, eetstoornissen) een landelijk dekkend online zorgaanbod creëren. Cliënten kunnen daardoor gebruik kunnen maken van de gezamenlijke expertise van zo’n breed digitaal netwerk.

ROBOTICA ALS ONDERSTEUNING

GGZ Oost Brabant heeft in 2022 Tonnie de Robot in dienst genomen als zorgmedewerker op Huize Padua. Tonnie kan een aantal taken overnemen, die nu, maar zeker in de toekomst, onder druk komen te staan door een nijpend personeelstekort. De schattig ogende Tonnie helpt de cliënt de dag door. Bijvoorbeeld door te vertellen dat het tijd is om medicijnen in te nemen of door te stimuleren om samen een wandeling te maken. Ook informeert Tonnie regelmatig hoe het gaat. Gaat het minder goed? Dan stelt Tonnie voor om samen naar de begeleiding te gaan. De cliënt waarvoor Tonnie werkt, is heel blij met haar nieuwe zorgmaatje, als aanvulling op de goede zorg van de andere GGZ-zorgverleners. Daarom is plan dat Tonnie een flink aantal nieuwe collega-robots krijgt. Bekijk ook het interview van DTV nieuws met verpleegkundige Ton en zijn nieuwe collega Tonnie de Robot.
Video afspelen
Video afspelen

SOCIALE INNOVATIE

Sociale innovatie in de zorg maakt een belangrijke onderdeel uit van de bouwplannen van Levendig Landgoed Huize Padua. Het wordt plek om te wonen, werken, leren, zorgen, aarden en genieten. Een plek met ruimte de verbinding met elkaar en de omgeving centraal stelt. Op deze manier dragen we bij aan de positieve ervaring van onze cliënten én aan anderen in de omgeving van onze locatie. We kijken niet alleen naar de inrichting van het landgoed, maar ook naar technologische mogelijkheden die een optimale balans creëren tussen veiligheid en vrijheid voor onze cliënten. Bijvoorbeeld door het inzetten van smartwatches met GPS-trackers die toegang geven tot persoonlijk ingestelde leef-cirkels en een hulpknop om begeleiders te bereiken en bijvoorbeeld een app waarop cliënten hun persoonlijke dagplanning kunnen inzien.

Veerkrachtige en financieel sterke organisatie

Het aantal kwetsbare ouderen met ernstige gedragsproblematiek neemt toe. Anne-Marie Schram, lid Raad van Bestuur: “Om deze groep de juiste zorg te bieden, combineren we onze deskundigheid en die van thuiszorg, verpleging, verzorging van ouderen (Savant Zorg en de Zorgboog). We slaan de handen ineen en proberen we samen oplossingen te vinden voor het onbegrepen gedrag.” Zij gaat in gesprek met specialist ouderengeneeskunde Lonneke Schuurmans van de Zorgboog.

De cijfers over 2022

Landelijk wordt een tekort verwacht van ruim 100.000 zorgprofessionals in 2030. Om onze goede zorg ook in de toekomst te kunnen blijven bieden, hebben we de zorgprofessionals hard nodig. Het betekent da we vol moeten inzetten op het binden en boeien van onze medewerkers en het aantrekken van nieuwe professionals. Tegelijk moeten we ook moeten kijken naar anders werken, slimmer werken. Zodat we in staat zijn om ook met minder mensen nog steeds die goede zorg te blijven bieden.

Inspiratie insturen

Zorgexpert

Met onze zorgexperts in de hoofdrol zijn wij dé netwerkspeler die gaat voor de mentaal gezondste regio in 2025.

Samenwerking in netwerk

Het succes van een behandeling hangt samen met de kwaliteit van het netwerk. Dat is wat wij geloven. Daarom wordt onze rol als netwerkspeler vanaf nu steeds groter.

Inhoud zorg

Onmisbare zorg voor het mentale welzijn van de regio. Die vind je bij GGZ Oost Brabant! Onze (top)specialistische GGZ draagt aantoonbaar bij aan het aantal gezonde levensjaren en de kwaliteit van leven.

Sociale innovatie

Onze ambitie vraagt dat we innovatie de ruimte geven met als doel de zorg te verbeteren en daarmee een bijdrage te leveren aan mentale gezondheid.

Digitalisatie

Elke digitale stap die we zetten moet leiden naar onze stip op de horizon: de mentaal gezondste regio in 2025.

Cliënt

Het leven van de cliënt is méér dan zijn diagnose. We hebben oog voor het hele verhaal. Meer mens, minder cliënt. Daar gaan we voor!

Om je de beste ervaring te kunnen geven maken wij gebruik van Cookies. Door het gebruiken van onze website ga je hier automatisch mee akkoord. Wil je meer informatie? Klik dan hier.